Vi bjuder på fika, sammanfattar verksamhetsåret, väljer styrelse för det kommande verksamhetsåret och klarar av andra formalia enligt stadgarna. Efter mötet vill vi gärna berätta lite om hur Sockenföreningen ser på samhällsutvecklingen här i Siljansnäs och vad vi tillsammans kan göra för att påverka den. Här är dagordningen för Årsmötet:

Siljansnäs Sockenförening Ekonomisk Förening / Dagordning Årsstämma / 2019-04-13 klockan 15.00 i Siljansnäs Sockenstuga

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare för årsmötet.
 3. Fastställande av röstlängd.
 4. Fråga om kallelse till mötet skett enligt stadgarna.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning.
 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust.
 10. Fastställande av årsavgift.
 11. Val av ordförande i föreningen.
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter. Nuvarande antal enligt stadgarna: Ordförande plus minst 4 och högst 10 ledamöter .
 13. Val av ledamöter i styrelsen. Se Valberedningens förslag.
 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 15. Val av valberedning, tre ordinarie och en suppleant.
 16. Övriga frågor.
 17. Mötets avslutande.