Vi bjuder på fika, sammanfattar verksamhetsåret, väljer styrelse för det kommande verksamhetsåret och klarar av andra formalia enligt stadgarna. Efter mötet berättar vi mer om vad Sockenföreningen har på gång framåt – en hel del bra saker för Siljansnäs – och vi vill också få tips från mötesdeltagarna om hur vi ska få fler Siljansnäsbor att bli medlemmar och engagera sig i utvecklingen här i vårt vackra Siljansnäs. Här är dagordningen för Årsmötet:

Siljansnäs Sockenförening Ekonomisk Förening / Dagordning Årsstämma / 2018-03-24 klockan 15.00 i Siljansnäs Sockenstuga

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare för årsmötet.
 3. Fastställande av röstlängd.
 4. Fråga om kallelse till mötet skett enligt stadgarna.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning.
 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust.
 10. Uppdatering av stadgar enligt ny lag om ekonomisk förening.*
 11. Fastställande av årsavgift.
 12. Val av ordförande i föreningen.
 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter. Nuvarande antal enligt stadgarna: Ordförande plus minst 4 och högst 10 ledamöter .
 14. Val av ledamöter i styrelsen. Se Valberedningens förslag.
 15. Val av föreningens representant i Kommunbygderådet.
 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 17. Val av valberedning, tre ordinarie och en suppleant.
 18. Övriga frågor.
 19. Mötets avslutande.
 • *Punkten 10 ”Uppdatering av stadgar enligt ny lag om ekonomisk förening” handlar om nya regler för medlemskap i ekonomiska föreningar. I de tidigare stadgarna betraktades alla som var folkbokförda eller ägde fastigheter i Siljansnäs som medlemmar i Siljansnäs Sockenförening. En sådan medlem hade 1 röst på stämmorna. Om en sådan medlem betalade en medlemsinsats + årsavgift blev man ”avgiftsmedlem” med 2 röster på stämmorna. Med anledning av den nya lagen om medlemskap i ekonomiska föreningar så är förslaget till stadgeändring att ”Alla, som är fyllda 15 år och antingen folkbokförda i eller fastighetsägare med familj i Siljansnäs socken, äger rätt att, genom en insats och årsavgiftsbetalning, bli medlem i föreningen. Insatsen är 300 kronor och avläggs vid tecknandet av åtagandet. Medlemsavgift börjar erläggas året efter inträdet. Medlem har 1 röst per person på stämmorna.
 • Efter Årsmötets avslutande vill föreningen höra medlemmarnas syn på två frågor som kommer att aktualiseras under 2018:
 • Hur får vi fler Siljansnäsbor att bli medlemmar i Sockenföreningen?
 • Vad kan Sockenföreningen göra för att bidra till en lösning på ”Vägfrågan”?
 • För er som är nyfikna berättar vi gärna mer om vad Sockenföreningen gör! Om Öppna Landskap / Om våra planer för Sockenstugan / Om vår ambition att öppna och vårda våra vackra stigar i naturen här / Om statusen för Tornet, Stugbyn, Hotellet, Buffils m.m.