Välkommen till Sockenstugan på lördagen den 14 mars kl 10.00, till 90 minuters bra nyheter om Siljansnäs.

Välkommen till Sockenstugan och Sockenföreningens Årsstämma lördagen den 14 mars klockan 10.00. Vi bjuder på kaffe med dopp och berättar om Sockenföreningens medlemsförmåner och vad vi gör för att bygden ska utvecklas och blomstra. Vi bjuder dessutom alla som kommer på fri entré till årets Påskfest i Sockenstugan. Mötet avslutas med en smygtitt på Siljansnäs nya satsning för att locka hit turister: Något som vi alla kan ha glädje och nytta av!

Dagordning vid Årsstämman:

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare för årsmötet.
 3. Fastställande av röstlängd.
 4. Fråga om kallelse till mötet skett enligt stadgarna.
 5. Föreningens balans- och resultaträkning samt styrelsens verksamhetsberättelse.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning.
 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust.
 10. Fastställande av årsavgift.
 11. Val av ordförande i föreningen.
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter. Nuvarande antal enligt stadgarna: Ordförande plus minst 4 och högst 10 ledamöter .
 13. Val av ledamöter i styrelsen. Se Valberedningens förslag.
 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 15. Val av valberedning, tre ordinarie och en suppleant.
 16. Övriga frågor.
 17. Mötets avslutande.

Efter stämman: Kaffe med dopp. Fribiljetter till årets Påskfest i Sockenstugan. Information om föreningens medlemsförmåner och vad Sockenföreningen gör för att bygden ska utvecklas och blomstra. En smygtitt på Siljansnäs nya satsning för att locka hit turister: Något som vi alla kan ha glädje och nytta av!